Composition Bank

      

Transliteration Scheme

   

R

     
    
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Raghukulottama Nagaswaravali Chaturasra Jhampa Oothukkadu Venkata Kavi

-

Text
English pdf
Sanskrit pdf
2 Rajarajaradhite Niroshta Tisra Eka Muthiah Bhagavatar

-

Sanskrit pdf
English pdf
Word document
3 Rajeevalochanam Sankarabharanam Tisra Eka Muthuswami Dikshitar Nottuswara Text
English pdf
Sanskrit pdf
4 Raktaganapatim Mohanam Adi Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Text
Sanskrit pdf
English pdf
5 Ramachandra danyam
Dhanyasi
Khanda Chapu Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 5 Text
English pdf
Sanskrit pdf
6 Ramachandram Sankarabharanam Chaturasra Eka Muthuswami Dikshitar Nottuswara Text
English pdf
Sanskrit pdf
7

Ramachandram Bhavayami

Vasanta Roopaka Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 2 Text
English pdf
Sanskrit pdf
8 Ramachandrasya dasoham
Dhamavati
Adi Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 6 Text
English pdf
Sanskrit pdf
9 Ramachandraya namaste
Todi
Misra Chapu Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 4 Text
English pdf
Sanskrit pdf
10 Ramachandrena samrakshitoham Manji Roopaka Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 3 Text
English pdf
Sanskrit pdf
11 Rama janardana Sankarabharanam Tisra Eka Muthuswami Dikshitar Nottuswara Text
English pdf
Sanskrit pdf
12 Ramarama kalikalusha Ramakali Roopaka Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 8 Text
English pdf
Sanskrit pdf
13 Ramarama pahi Bhoopalam Roopaka Swati Tirunal

-

Text
English pdf
Sanskrit pdf
14 Rame bharata Jyoti Khanda Chapu Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 7 Text
English pdf
Sanskrit pdf
15 Ratnakanchuka dharini Kambhoji Misra Chapu Muthiah Bhagavatar

-

Sanskrit pdf
English pdf
Word document
  
        

A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  S  T  U  V  Y

    

Composition Bank home