Devi Stotras

      
    
Lalita Sahasranamam

Sanskrit pdf
English pdf
Word document

Sri Annapurna Stotram

Sanskrit pdf
English pdf
Word document

Apaduddharaka Sri Durga Stotram

Sanskrit pdf
English pdf
Word document

Saundaryalahiri

Sanskrit pdf
English pdf
Word document

Sri Lalita Pancharatnam

Sanskrit pdf
English pdf
Word document

Mahishasuramardini Stotram

Sanskrit pdf
English pdf
Word document

Meenakshi Pancharatnam Sanskrit pdf
English pdf
Word document
Rajarajeswari Ashtakam Sanskrit pdf
English pdf
Word document
Tripurasundari Ashtakam Sanskrit pdf
English pdf
Word document
Minambika Stotram Sanskrit pdf
English pdf
Word document