Season 2005 - '06
Concert Reports & Song Lists
(Inputs from Rasikas & the Carnatica Team)

Carnatica Products             Rasika Forum          News-Views-Reviews          Special Features      Events Calendar

HomeNews - Views - Reviews

[Editor's Note: 1) Song lists compiled on this page include voluntary inputs from rasikas. We welcome more such contributions and would prefer that you e-mail song lists and observations to us from concerts that you attended. 2) Notes & Observations included with the listings are strictly those of the individual contributors. Carnatica does not subscribe to or endorse them in any manner]

Your thoughts, comments and responses to these posts and the concerts are welcome.
Do contribute to the discussions at our RASIKA FORUM


Jayanthi Kumaresh (vINa), Arjun Kumar, Sukanya Ramgopal

Brahma Gana Sabha, Sivagami Pettachi Auditorium, 17th December 2005,  4:30 pm

 1. pUraya mama kAmam - bilahari - Adi - nArAyaNa tIrtar tarangam (S)
 2. ardhanArIshvaram - kumudakriyA - rUpakam - MD (RS)
 3. taru varNam - khamAs - HMB
 4. tattvamariya taramA - rItigauLa - PS (RS)
 5. bhajarE rE citta - kalyANi - misra cApu - MD (RTNS)
 6. taniyAvarttanam
 7. pUnguyil kUvum - kApi - kalki

Contributed by Bharath


Madurai TN Seshagopalan, Mysore Manjunath, Trichy Sankaran, S Karthick

Krishna Gana Sabha, 23rd December 2005

 1. hecarikag rA  rA - yadukulakAmbhOji - khaNDa cApu - T (S)

 2. srI rAjagOpalA - sAvEri - Adi - MD (R,S)

 3. srI kAnta niyaDa - bhavapriyA - Adi - T (R,S)

 4. abhayambikAyA - sahAnA - MD

 5. chakkani rAja - kharaharapriyA - Adi - T (RNS)

 6. TaniyAvarttanam

 7. durmArgachara - ranjani - rUpakam - T

 8. RTP - bAgesrI - 'sOmasundarEsvaraya priya vAmabhAgE shrI rAjamAtangI' - khaNDa tripuTa (2 kaLai) sama eDuppu. Ragamalika svarams in hindOLam, rItigauLa, rEvati, valaci, kuntaAavarALi, nIlAmbari, bhUpALam

 9. tillAnA - hamIrkalyANi - Adi - TNS

 10. vijaya gOpAlatE mangaLam - suruTTi - Adi - NT

 11. sriyatkAntAya - srI rAgam

Contributed by Bharath


Sumitra Vasudev, T Hemamalini, Ashwin Shridharan

Kapali Fine Arts,  Sastri Hall, 26th December 2005, 2 pm

 1. praNavAkAram siddhivinAyakam - Arabhi - Adi - OVK

 2. sarasIruhAnanA - mukhAri - Adi - T (R S)

 3. kshIrasAgara sAyI - pUrvikalyANi - Adi - PS (R N S)

 4. karuNincuDaku - sindhumandArI

 5. kandA vandaruL - AbhEri

 6. vanajanayanuDano - kEdAragauLa - Adi - T (R N S)

 7. taniyAvarttanam

 8. yenna solli - kAnaDA

 9. kELanO hari - suruTTi

 10. vIrati vanamAli - tilang

 11. oruthi maganAi - bEhAg - tiruppAvai

 12. saravaNa bava - sindhubhairavi

Contributed by Bharath


K L Kaushik - Koushik Sivaramakrishnan - Mohanakrishnan

R A Puram Baktha Samaj, 25th December 2005, 5 pm

 1. karuNimpa - sahAna varNam - Adi (S)

 2. sogasujuDa taramA - kannaDagauLa - Adi - T

 3. amma rAvammA - kalyANi - kaNDa cApu - T (RNS)

 4. hari hara putram - vasantA - kaNDa Ekam

 5. krupajUcuTaku - chAyAtarangiNi - Adi - T

 6. nI pAdamulE - bhairavi - Adi - patnam

 7. taniyAvarttanam

 8. marubAri - khamAs

Contributed by Bharath


Malladi Brothers, V V Ravi, B Harikumar, Papanasam Sethuraman

Valayapatti Nadalaya, 26th December 2005, 4:30 pm

 1. nAdasudhA rasa - Arabhi - rUpakam - T (S)

 2. parvata rAja kumAri - shriranjani - Adi - MD (R S)

 3. nannu viDaci - rItigauLa - mishra cApu - T

 4. teliya lEru rAmA - dEnukA - Adi - T

 5. tuLasi bilva - kEdAragauLa - Adi - T (R S)

 6. taniyAvarttanam

 7. nahi rE nahi - Ahirbhairavi - Adi (R)

 8. muddugArE  yasOdA - cenchuruTTi - Adi

 9. rAm rAm rAm bhajO - bEhAg  (R)

 10. 'vandE sambhum umApatim' - slokam in kApi and sindhubhairavi

 11. candrasEkarA - sindhubhairavi - Adi

 12. hecarikagA rA rA - yadukula kAmbhOji - khaNDa cApu - T

Contributed by Bharath


Rama Ravi, M A Krishnaswamy, J Vaidhyanathan, K V R S Mani

Music Academy, 28th Dec 2005, 10 am

 1. karuNimpa - sahAnA varNam - Adi

 2. raghunAyakA - hamsadhvani - Adi - T

 3. ranganAthudE - saurAshTRam - rUpakam - ponnaiah pillai (S)

 4. sivakAmI patim - nATTakuranji - Adi - MD

 5. mInalOcana brOva - danyAsi - cApu - SS (R N S)

 6. rAmanAtham bhajEham - kAshirAmakriyA - rUpakam - MD (R N S)

 7. krupajUcuTaku - chAyAtarangiNi - Adi - T

 8. rAmakatha sudha - madhyamAvati - Adi - T (R N S)

 9. taniyAvarttanam

 10. paripOvalarA - bilahari jAvaLi - rUpakam

 11. rAma rAma prANa sakhi - bhairavi - Adi - kshEtragNa padam

 12. dAsaratE srI rAma - khamAs - Adi - bhadrAcalam rAmadasA

 13. vidhi illArkku - kharaharapriya - tisra Ekam - Anai ayya

Contributed by Bharath


Trivandrum Venkatraman (Veena), Trichur Narendran, Pudukkottai Ramachandran

Nada Inbam, Raga Sudha Hall. 27th December 2005 6:30 pm

 1. sarasIruhAsana priyE - nATTai - adi (S)
 2. mAmava sadA varadE - nATTakuranji - rUpakam - ST (R N S)
 3. durmArgacarA - ranjani - rUpakam - T (R)
 4. sItamma mAyamma - vasantA - Adi - T
 5. O rangasAyI - kAmbhOji - Adi - T (R N S)
 6. taniyAvarttanam

Contributed by Bharath


Mohan Santanam, Ambika Prasad, Thiruvidaimarudur Sankaran

Kapali Fine Arts at Sastri Hall, 31st December 2005, 10.00 am

 1. aruNOdayamE - bauLi varNam - Adi - LGJ
 2. sabApatikku - AbOgi - rUpakam - PS (S)
 3. marivere - latAngi - kaNDa cApu - paTNam (RN)
 4. srI kamalAmbikAyAh - sahAnA - tisra tripuTa - MD (R)
 5. nambinEn iyyA - vakuLAbaraNam - Adi - kOtIsvara iyer (R)
 6. lokAvanacaturA - bEgaDa - Adi - T (RS)
 7. taniyAvarttanam
 8. mayil mIdu - cArukEsi - Adi - K S Krishnamurthy

Contributed by Bharath


Sangeetha Sivakumar, B U Ganesh Prasad, Manoj Siva

Parthasarathy Swami Sabha, Vidhya Bharathi, 30th December 2005, 4.00 pm

 1. Era nApai - tODi varNam - Adi
 2. nAdupai - madhyamAvati - T (S)
 3. yagnAtulu - jayamanOhari
 4. sEshAcala nAyakam - varALi - rUpakam - MD (RNS)
 5. mA ramaNan - hiNdOLam - rUpakam - PS
 6. kamala caraNE - amruta bEhAg - Adi - GNB
 7. tanayuni brOva - bhairavi - Adi - T (RNS)
 8. taniyAvarttanam
 9. nI mAtalE mAyanurA - pUrvikalyANi jAvaLi
 10. karpUram nArumO - khamAs - nAciyAr tirumozhi pAsuram
 11. tillanA - behAg - tisra Adi

Contributed by Bharath


Manda Sudharani, Akkarai Subhalakshmi, B Ganapathiraman, Adambakkam Shankar

Sri Maruthi Baktha Samaj, Nanganallur Anjaneya Temple, 31st December 2005, 6:30 pm

 1. ninnE nannu - ranjani varNam - Adi (R)
 2. tsAlakallalA - Arabhi - Adi - T (R S)
 3. nI daya rAdA - vasanta bhairavi - rUpakam - T (R)
 4. pAlintuvO pAlimpavO - kAntAmaNi - Adi - T (R N S)
 5. srI vENugOpAla - kuranji - misra jhampa - MD (R)
 6. vara rAgalayA - chenchukAmbhOji - Adi - T (S)
 7. R T P - kEdAragauLa, kEdAram, gauLa - catusra jAti aTa tALam [catusra naDai] 2 kaLai - 'kEdAragauLanE pADerA kEdAranAtuni vEDarA gauLAnguni pogaDurA'
 8. taniyAvarttanam
 9. tillAnA - dhanashrI - Adi - ST
 10. nI nAma rUpamulaku - saurAshTRam - Adi
 11. short srI rAgam AlApanai

Contributed by Bharath

More Song Lists >>

 


Questions or comments? Send us E-mail.
Copyright: Srishti's Carnatica Private Limited